Foto:

Bezuiniging van 15 miljoen euro; 'Alle luxes die geld kosten, gaan eruit'

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom moet 15 miljoen euro per jaar gaan bezuinigen. Dat is de opdracht die de gemeenteraad dinsdagmiddag heeft meegegeven aan het nieuwe college. Het grootste deel van die bezuiniging komt uit het programma economie, werkgelegenheid, vrijetijdseconomie én onderwijs. Het gaat daarbij om zo'n vijf miljoen euro.


Procesbegeleiders Ad Verbogt en Arjan van der Weegen hebben dinsdag, samen met tien fractievoorzitters, het nieuwe 'Focusakkoord' gepresenteerd. Hierin staat in grote lijnen omschreven waar het nieuwe college de komende tijd mee aan de slag moet én op welke vlakken zij bezuinigingen door moeten gaan voeren.

Zorg

Het sociaal domein (WMO, jeugd en participatie) zorgt al jaren voor de nodige kosten in Bergen op Zoom. Hier wordt de komende tijd dan ook flink op bezuinigd. 4,5 miljoen euro om precies te zijn. Er wordt voortaan realistisch begroot en als er een overschrijding dreigt, worden wachtlijsten geaccepteerd. 

Het streven blijft wel om inwoners mee te laten doen aan de samenleving en ze zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Maar, inwoners krijgen alleen de ondersteuning die redelijkerwijze nodig is binnen de wettelijke kaders. Er komt een algemenere aanpak en minder maatwerk. Ondertussen wordt er een lobby gestart richting de Rijksoverheid voor meer financiële middelen.

Economie

Binnen het programma 'Economie, werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en Onderwijs' vallen de grootste klappen. Zo wordt bijvoorbeeld het Binnenstadslab gesloten en ook Citymarketing wordt ernstig versoberd of zelfs afgeschaft. Commerciële evenementen moeten altijd kostendekkend zijn en bij niet-commerciële evenementen wordt eerst gekeken naar de kosten om vervolgens een verantwoorde afweging te kunnen maken of het evenement überhaupt door kan gaan.

Het uitdragen van Bergen op Zoom als aantrekkelijke stad met een historische binnenstad en ligging aan het water komt te vervallen. Het winkelgebied moet compacter worden en er wordt geen tijd meer gestoken in het versterken van de regionale economie.

Cultuur en sport

De gemeente had voorgaande jaren als ambitie om ervoor te zorgen dat er hoogwaardige toeristische en recreatieve voorzieningen zouden zijn met een groot cultuur en sport- en beweegaanbod, maar daar gaat nu ook een grote streep doorheen. Op het gebied van cultuur, sport en bewegen richt Bergen op Zoom zich alleen nog maar op de wettelijke taken en op basisvoorzieningen. 

"Alles wat onder luxe valt en wat geld kost, gaat eruit", stelde Aydin Akkaya resoluut. Culturele instellingen moeten kostendekkend worden door onder andere de prijzen voor kaartverkoop omhoog te gooien en ze moeten nieuwe inkomsten gaan generen. Daarnaast moet er gekeken worden naar de personele kosten.

Leefomgeving

Om ervoor te zorgen dat er ook meer geld binnenkomt, wordt er ingezet op het bouwen van meer woningen om de aantrekkingskracht als woonstad te vergroten. Het woningbouwprogramma moet versneld en verhoogd worden stellen de fracties, want meer inwoners, betekent meer inkomsten en meer economische leefbaarheid. 

Investeringen in het verbeteren van de leefomgeving worden tijdelijk stopgezet en er moet bespaard worden op het onderhoud van het 'groen'. De plannen om de verkeersveiligheid te verbeteren door verschillende knelpunten aan te pakken komt ook op pauze te staan. Er wordt eerst bekeken of dit financieel wel verantwoord is. De ambitie om een duurzame en verkeersveilige stad te worden, wordt dan ook tijdelijk losgelaten.

Personeelskosten

Hoewel er veel bezuinigd wordt in de stad, moet er ook binnen het gemeentehuis bezuinigd worden. "De gemeente moet ten dienste staan van de samenleving en het bestuur en functioneert sober en doelmatig", staat er dan ook in het Focusakkoord. Gronden en gemeentelijk vastgoed worden dan ook zoveel als mogelijk versneld verkocht of afgestoten, verbonden partijen worden doorgelicht op toegevoegde waarde en mogelijk verlaten en investeringen worden waar mogelijk uitgesteld of afgesteld. 

Het bedrijfsrestaurant in het gemeentehuis moet kostendekkend worden én er moeten meer inkomsten gegenereerd worden uit gemeentelijke belastingen. Uiteindelijk moet er zo'n twee miljoen euro bezuinigd worden op personeel binnen de gemeente. "Dit is voor een groot deel natuurlijk verloop, vanwege pensionering maar wellicht dat er ook gedwongen ontslagen plaats moeten vinden:, stelt Hans Peter Verroen.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
FOTOSERIES