Sluitende meerjarenbegroting voor Gemeente Rucphen
Foto: Pixabay

Sluitende meerjarenbegroting voor Gemeente Rucphen

RUCPHEN - Waar andere gemeentes worstelen met het sluitend maken van de begroting 2021, laat wethouder René Lazeroms van de Gemeente Rucphen, portefeuillehouder Financiën, weten de gemeenteraad op 11 november een sluitende meerjarenbegroting aan te kunnen bieden. Hij houdt wel een slag om de arm: “Hoewel we de financiën op orde hebben, kunnen toekomstige ontwikkelingen de balans verstoren.”


Zo is het nog onduidelijk wat voor structurele financiële gevolgen de coronacrisis in de toekomst heeft. “Voor nu hebben we dit goed in beeld, maar de meerjarige gevolgen weten we nog niet,” aldus de wethouder.

Screening

Een begroting die meerjarig sluitend zal zijn, dat is de afspraak binnen het coalitieakkoord. De Kadernota die in juli werd behandeld en in grote lijnen de lasten en baten beschrijft, was niet sluitend. Als huiswerk werd er binnen de organisatie door alle afdelingen een screening uitgevoerd.

Bezuinigd

Posten waarop bezuinigd konden worden waren onder meer gladheidsbestrijding. De wethouder hierover: “We hadden budget voor strenge winters. Dat is nu afgeroomd en daarmee meer in lijn met de winter van afgelopen jaar. Samengevat hebben we de buffers eruit gehaald waarmee we ruimte creëren maar ook wat risico nemen”. Wat ook meer lucht geeft zijn investeringen die vooruit of achteruit zijn gehaald, waarbij de wethouder de wegreconstructies als voorbeeld benoemt.

Groenonderhoud

Groenonderhoud is een post waar niet in is gesnoeid. “Naast WVS betrekken we een lokale hovenier in het onderhoud. We zetten in op resultaat”, benadrukt wethouder René Lazeroms met klem. Een meevaller die bijdraagt aan een sluitende begroting is de herziene begroting WVS. “Dat laat voor de komende jaren een aanzienlijk voordeel zien. Dit op basis van verwachte financiële wijzigingen vanuit het Rijk,” zegt hij.

Investeringsprogramma

Ruim elf miljoen is opgenomen in het overzicht investeringsprogramma. Investeringen voor wegen, openbaar groen, het zwembad en riolering. Waarbij de wethouder aanvult: “Dit bedrag is exclusief de vervangende nieuwbouw basisscholen Sint Willebrord en de uitbreiding van de locaties Vinkenbos in Sprundel en het Palet in Rucphen. Voor deze onderdelen worden afzonderlijke voorstellen aangeboden.” De reden van de vertraging nieuwbouw Heilinde Sint Willebrord wil hij graag toelichten: “Een wisseling van directie basisschool en de plannen vragen wat meer voorbereiding dan voorzien.”

Verkiezingen

Met de landelijke verkiezingen in het vooruitzicht is het nog maar de vraag of het nieuwe kabinet dezelfde koers blijft varen. “De septembercirculaire 2020 had een positieve invloed op het begrotingssaldo. Dit dankzij de bevriezing die vanaf 2022 niet meer geldt. Dit wordt aan een nieuw kabinet overgelaten”, geeft Lazeroms aan.

Risicofactoren

Daarbij komt nog de herijking gemeentefonds, dat vanaf 2022 met een nieuwe verdeling komt. “Ook dit behoort in de meerjarenbegroting tot de risicofactoren. De eerste signalen wijzen erop dat kleine gemeentes erop achteruit zullen gaan. Op jaarbasis kan dat voor de gemeente Rucphen zomaar 3,5 ton uitmaken.” Incidenteel heeft het kabinet de opschalingskorting voor de jaren 2020 en 2021 geschrapt, hetgeen bijdraagt aan een verhoogde uitkering door het Rijk.

Jeugd

Ook onzeker is of de gemeente vanaf 2023 de stelpost extra middelen Jeugdhulp nog in haar begroting kan opnemen. Het onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) onderzoekt of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben voor de Jeugdzorg vanaf 2022.

Weerstandsvermogen

De wethouder is content met het resultaat dat het college op 11 november kan aanbieden aan de Raad. “Hoewel niet geheel verrassend. Op 29 september is de raad tijdens ‘Benen op Tafel’ bijeenkomst meegenomen in het proces naar een sluitende vierjarige begroting. Nu sluiten we de begroting af met een weerstandsvermogen van 1.5. Hiermee voldoen we aan het door de Raad vastgestelde beleidskader van een ratio tussen de 1.0 en 1.4. Concreet houdt dit een vrij besteedbaar bedrag van € 263.728,00 in.”

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief