Wethouder René Lazeroms.
Wethouder René Lazeroms. (Foto: Corine Roks)

Extraatje Rijk aan Gemeente Rucphen bedraagt vier miljoen

RUCPHEN - Wederom een tevreden wethouder, deze keer bij de toelichting van de Kadernota 2023. De verrassende meevaller komt vanuit het Rijk, dat de Gemeente Rucphen een extraatje van vier miljoen aanreikt, tenminste volgens de Meicirculaire die begin juni werd gepresenteerd. “Maar,” zo laat wethouder René Lazeroms weten, “we mogen niet te vroeg juichen. Bij de Septembercirculaire kunnen we door het Rijk weer verrast worden door een negatieve bijstelling.”

De meevaller vloeit voort uit de herverdeling gemeentefonds die per 1 januari 2023 wordt ingevoerd. Tot en met 2025 wordt gerekend met deze nieuwe verdeling. Voor de Gemeente Rucphen pakt de herverdeling gunstig uit.

Tekort

“Bij het opstellen van deze Kadernota kwamen we geld tekort, totdat we aangenaam verrast werden door de herverdeling. Voor 2023 kunnen we bijna 4 miljoen plussen, zo ook in 2024. In 2025 krijgen we 5,5 miljoen extra en een bescheiden bedrag van 2,5 miljoen voor het jaar 2026,” geeft de wethouder uitleg over de meerjarenraming 2024-2026. Hij vervolgt: “Ook de opschalingskorting gaat eraf tot en met 2025. Dit is een korting op het Gemeentefonds opdat kleine gemeenten moesten fuseren waardoor er efficiënter gewerkt kon worden en dus minder geld uit het Gemeentefonds hoefde te worden betaald. Deze opschaling is niet gelukt, voor onze gemeente is het schrappen van deze korting vooralsnog een bonus.” De Kadernota 2023 is de voorloper op de begroting van 2023. Nadat de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen zich heeft gebogen over dit financiële stuk waarbij ook de ambities van het college in zijn meegenomen, is het de gemeenteraad die op 6 juli beslist.

Collegewerkprogramma

“De Kadernota 2023 is niet in detail uitgewerkt omdat bij het opstellen hiervan de coalitievorming nog niet afgerond was. Vandaar een financieel technische en beleidsarme Kadernota die opiniërend besproken zal worden. Als de zaken in hoofdlijnen akkoord zijn, worden deze uitgewerkt waarbij we in deze zomerperiode ook een collegewerkprogramma opstellen. Alles wordt hierin verwerkt, in september/oktober presenteren we dit in een raadsvoorstel.”

Inflatie

Met het financiële plaatje zoals dat nu op tafel ligt kunnen alle ambities van het college worden vervuld. “Met ruimte voor structurele claims als de stelpost inflatie waarvoor we vanaf 2023 tot 2026 een bedrag van 150.000 euro per jaar hebben ogenomen. Hetzelfde geldt voor de energiekostenstijging, goed voor 190.000 euro per jaar,” vult de wethouder aan.

Spaarpot

Merkt de burger iets van deze mooie resultaten? Het antwoord van de wethouder: “Dat beslist de raad. Een optie zou kunnen zijn dat toekomstige meevallers in het onderwijsplan worden ondergebracht voor schoolhuisvesting. Verschillende basisscholen binnen de gemeente zijn op korte en of lange termijn aan onderhoud, vervanging of uitbreiding toe. Vergelijkbaar met de spaarpot van de omleiding waarvoor we structureel geld opzij hebben gelegd.” Over het meerjareninvesteringsprogramma 2023- 2026 zegt hij: “Nu de omleiding in de afrondingsfase zit, moeten we ons focussen op het onderliggend wegennetwerk. Zoals reconstructies van verschillende wegen binnen de kom. Maar ook openbare verlichting en openbaar groen.”

Bestuurlijke ambities

Tot slot de bestuurlijke ambities die onder meer bestaan uit het opknappen van oudere woonwijken binnen de gemeente, vergroening van enkele dorpscentra en ambities in de wielersport. “Met het aangaan van een overeenkomst met Libéma Profcycling voor het organiseren van een etappe ZLM Tour in Rucphen 2023-2025. En als het aan het college ligt krijgt de Yellow Jersey Classic een vervolg.”

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief