Welke manieren van wonen gaan de komende jaren extra aandacht krijgen in de gemeente Rucphen? De Woonvisie 2019-2030 moet hier straks uitsluitsel over bieden.
Welke manieren van wonen gaan de komende jaren extra aandacht krijgen in de gemeente Rucphen? De Woonvisie 2019-2030 moet hier straks uitsluitsel over bieden. (Foto: Addo Sprangers)

'Senioren willen liefst in eigen dorp blijven wonen'

  Algemeen,Nieuws

RUCPHEN - Welke manieren van wonen gaan de komende jaren extra aandacht krijgen in de gemeente Rucphen? Dat is de grote vraag waar het om draait bij de Woonvisie 2019-2030 die binnenkort zal worden opgesteld door de Gemeente Rucphen. Met het oog op de grote groep 55-plussers in de gemeente Rucphen (zo'n 40% van de bevolking) hield KBO Kring Rucphen een enquête.


Belangrijkste uitkomst is dat het overgrote deel van de doelgroep duidelijk aangeeft niet te willen verhuizen naar een andere woonplaats. Er wordt veel waarde gehecht aan het in het eigen dorp blijven wonen, ook als er sprake is van minder zelfredzaamheid. En dat zijn - samen met nog een aantal andere zaken - belangrijke punten voor de Woonvisie 2019-2030.

Woonbeleid

In de nieuwe Woonvisie immers worden straks de kaders gesteld voor het woonbeleid van de Gemeente Rucphen. Het hieraan gekoppelde actieprogramma kent een aantal uit te werken sturingsinstrumenten, onderverdeeld naar nieuwbouwprogramma, bestaande woningvoorraad, doelgroepen en overleg en samenwerking.

Doelgroep

"Gezien het feit dat zo'n 40% van de Rucphense bevolking 55 jaar of ouder is, zal een niet onaanzienlijk deel van de behoefte door deze groep worden bepaald", stelt de door de KBO Kring Rucphen in het leven geroepen Werkgroep Wonen. "Logisch dus dat voor de ontwikkeling van plannen vertegenwoordigers van deze doelgroep hierbij werden betrokken."

Werkgroep

Die in de Werkgroep Wonen participerende vertegenwoordigers zijn Cees Gijzen (Schijf), Toon van de Sanden (Sprundel) en Toon Oomen (Zegge) bundelden hun krachten met CDA-gemeenteraadslid Tosca Goorden en - in tweede instantie - twee vertegenwoordigers van de gemeentelijke ideeënmakers om via de 'Enquête woonwensen 55 plussers t.b.v. Woonvisie 2019-2030' hun achterban te raadplegen over hun behoeften, wensen en ideeën betreffende wonen in de toekomst.

Betrouwbaar

Het resultaat? Een representatieve steekproef onder de 55 plussers in de gemeente Rucphen. In totaal zijn er 928 respondenten in het onderzoek. De totale populatie 55-plussers in de Gemeente Rucphen is 8.863. Van deze groep zijn er 1.472 lid zijn van de KBO-afdelingen. "Het maakt dat de betrouwbaarheid van de enquête als geheel voor de populatie 55+ ruim voldoende is om een valide uitspraak te doen: 95% betrouwbaarheid. Kijkend naar de betrouwbaarheid per woonplaats is deze wat lager, maar nog steeds rond de 90% betrouwbaarheid", zo stelt de Werkgroep Wonen. Voor de Gemeente Rucphen, welke heeft toegezegd bij het opstellen van de nieuwe Woonvisie rekening te zullen houden met de resultaten van de enquête, een geruststellende gedachte.

Eigen dorp

Het aantal respondenten is het grootst in de leeftijdscategorie 65-75 jaar. In de periode, waarin de nieuwe woonvisie van toepassing is, is dit de belangrijkste groep die geconfronteerd zal worden met de overweging voor andere woonvormen, zo blijkt uit het rapport. De uitkomst van de enquête toont aan dat het overgrote deel van de doelgroep duidelijk aangeeft niet te willen verhuizen naar een andere woonplaats (stad of dorp). Men vindt het belangrijk om in het dorp te kunnen blijven wonen, ook als er sprake is van minder zelfredzaamheid. Uit de enquête wordt verder duidelijk dat veel bewoners wonen in een vrijstaand huis. Een groot gedeelte van deze huizen is al aangepast of kan worden aangepast om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Betaalbaar

Er worden verschillende toekomstige gewenste woonvormen genoemd om in het dorp te blijven wonen. De voorkeur gaat hierbij duidelijk uit naar een seniorenwoning met minimaal een of twee aparte slaapkamers. Bovendien is het de wens dat deze woning ook betaalbaar is voor mensen met alleen een AOW-uitkering. Zelfstandig blijven wonen is voor veel mensen een reële optie, mits er sprake is van voldoende ondersteuning. Deze hulp wordt voornamelijk gegeven door de familie, zo blijkt uit de enquête. Wel speelt de huisarts hierbij een belangrijke rol. Verder blijkt het helpend vermogen van de Rucphense samenleving op basis van het onderzoek groot. Hieruit kan volgens de werkgroep worden afgeleid dat in dit opzicht senioren langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, mits enige professionele ondersteuning en zorg wordt geboden.

Kapstok

De werkgroep Wonen heeft ook een aantal aanbevelingen geformuleerd. Zo is zij van mening dat ernaar moet worden gestreefd dat mensen zo veel mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. "Voor de beleidsmakers zou dit de kapstok kunnen zijn voor verdere invulling van de Woonvisie", zo stelt zij.

Mix

Voor wat betreft de bouw en inrichting van nieuw te bouwen woningen gaat in de meeste gevallen de voorkeur uit naar een woning met twee slaapkamers. Ruim de helft van de geënquêteerden geeft er de voorkeur aan om met leeftijdsgenoten in de buurt te willen wonen, terwijl de anderen dit liever in een buurt met verschillende generaties doen. Volgens de werkgroep heeft een mix van beide mogelijkheden dan ook de voorkeur. Als het gaat om het aanpassen van bestaande woningen moeten onderwerpen als fysieke mogelijkheden en financiering hierbij onderwerp van gesprek blijven, vindt de werkgroep. Hiernaast maakt zij duidelijk dat bij de keuze van een nieuwe woonvorm de betaalbaarheid (met alleen AOW) een dominante factor is.

Budget

Een ander aandachtspunt is het beschikbare budget. Volgens de werkgroep zijn er nu al diverse signalen de keuze voor een andere woonvorm naar verwachting financiële problemen zal opleveren. Redelijk voor de hand liggende aanbevelingen zijn een goede bereikbaarheid van de woning en de aanwezigheid van voorzieningen als zorg, winkels en vervoer. Daarnaast is het van belang dat er (in de nabijheid) plaats is voor ontmoeting via bijvoorbeeld dorpshuizen en steunpunten.

Mantelzorgwoningen

Verder is in Schijf en Zegge is een groot aantal respondenten dat in het buitengebied woont. "Wat het betekent als men in de toekomst in het buitengebied wil blijven wonen, moet in de nieuwe Woonvisie ook duidelijk worden", aldus de werkgroep. "Mogelijk kan in de nieuwe Woonvisie aan het onderwerp mantelzorgwoningen uitgebreider aandacht worden besteed dan tot nog toe het geval was en kan worden aangegeven hoe de mensen zelf hierin proactief kunnen handelen."

Dankbaar

"We zijn erg blij met de enquête die de KBO heeft gehouden", aldus wethouder Martien de Bruijn. "Over een paar jaar is meer dan de helft van onze inwoners 55 jaar of ouder. Dankzij de enquête van de KBO krijgen we inzicht in de woonwensen van deze omvangrijke groep. Dit is naast de veranderende zorgstructuren, met het langer thuiswonen als belangrijke trend, een belangrijke hoeksteen van de nieuw op te stellen Woonvisie 2019-2030. We moeten nu nadenken over wat we over een aantal jaren nodig hebben aan passende woningen voor onze inwoners. De lokale KBO levert daar als belangenbehartiger van onze senioren een belangrijke bijdrage aan. Daar ben ik ze zeer dankbaar voor." 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715202409&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/rucphen&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief