Foto: Andreas Helmsdorf - Pixelio

Buffer van kleine vier miljoen euro voor gemeente Rucphen

  Algemeen,Nieuws

RUCPHEN In de vergadering van 3 juli staat de Kadernota 2020 voor de gemeenteraad op de agenda. Wethouder Financiën, René Lazeroms licht enkele zaken alvast toe. De financiële kaders op een rij…


DOOR CORINE ROKS

"De Kadernota is gericht op het begrotingsjaar 2020 en de drie daarop volgende jaren. Conform het coalitieakkoord moeten de gemeentelijke financiën structureel, op basis van een sluitende meerjarige begroting op orde blijven. Een ander financieel speerpunt uit dit akkoord is de onroerendezaakbelasting (OZB). Deze wordt niet meer dan 2% per jaar verhoogd. Belangrijke pijlers voor de opmaak van deze Kadernota 2020", geeft de wethouder als inleiding.

Jeugdhulp

Bij de toelichting Sociaal Domein stuit het sluitend maken van een meerjarige begroting al op problemen. "De kosten voor jeugdhulp stijgen enorm. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks extra geld beschikbaar waardoor we tot en met 2021 de financiën op orde hebben. Wat er daarna gebeurt, met een nieuw kabinet, is onzeker. Daarom heeft de Provincie goedgekeurd om deze extra middelen ook voor 2022 en 2023 in de beraming op te nemen".

Groenonderhoud

Was in de meerjarige begroting Kadernota 2019 nog ruimte om bedragen van respectievelijk 40.000 in 2020, € 80.000 in 2021 en € 120.000,00 in 2022 op te nemen voor groenonderhoud, in de Kadernota van 2020 komen, gezien de beperkte financiële ruimte, de budgetverhogingen van 2021 en 2022 te vervallen. "Het extra plusje van € 40.000,00 wordt wel opgenomen vanaf 2020. Elk jaar moeten we opnieuw een afweging maken". Waarbij de wethouder als positief opmerkt: "Sinds 1 januari 2018 geeft de gemeente Rucphen sturing aan de WVS. Deze vernieuwde aanpak werkt in beide richtingen positief. Stond 2018 in het teken van kennen en herkennen, in 2019 boeken we samen al goede resultaten".

Duurzaamheid

In het kader van 'Visie Duurzaamheid 2019-2030' wordt extra geld gevraagd voor een toekomstbestendig Rucphen. Financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda 2019- 2030. "De warmte- en energietransitie en de bewustwording duurzaamheid onder burgers en ondernemers", licht de wethouder deze post van jaarlijks één ton toe.

Werkbudget

De investering van € 25.000,00 voor verkeer en fysieke infrastructuur wordt vanaf 2021 verhoogd naar € 50.000,00. Lazeroms hierover: "Een ruimer werkbudget, voor kleine aanpassingen ten behoeve van de verkeersveiligheid".

Zwembad

Ook het overkappen van het 50 meter buitenbad is verwerkt in het investeringsprogramma. Voor de jaren 2020 en 2021 is een bedrag van ruim 6,5 miljoen opgenomen. "Om de investeringslasten te verlagen kunnen we een beroep doen op het vrij besteedbare deel van de algemene reserve. Iets dat we ook als voorstel indienen; een bedrag van ruim 2,5 miljoen over te hevelen van de algemene reserve naar de nieuwe te vormen reserve Binnenzwembad", geeft de wethouder aan. Maar ook het toepassen van bouwmethodes met een langere levensduur of de baten uit de verkoop van de huidige accommodatie zijn opties om de kosten te beperken. Overigens is een eenmalig bedrag opgenomen in het hoofdstuk claims voor de exploitatie van de huidige hal en zwembad 'De Vijfsprong' als overbrugging naar de nieuwe ontwikkelingen. Een andere grote post uit het investeringsprogramma is de vervangende nieuwbouw basisscholen Sint Willebrord, goed voor een kleine zes miljoen euro.

Toekomstige ontwikkelingen

Zaken die aan de orde zijn, maar nog verder uitgewerkt dienen te worden zijn onder andere het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, dat inzicht geeft in de investeringen in onderwijshuisvesting binnen de gemeente. Zo staat hierin ook het sportveldrenovatieplan vermeld, waarvoor in het meerjaren investeringsprogramma middelen zijn opgenomen.

Buffer

De gemeente heeft, na correctie, een kleine vier miljoen (weerstandscapaciteit) aan vrij besteedbare middelen. Om het optimisme toch wat in te perken besluit de wethouder: "Het financieel totaaloverzicht 2020-2023 toont voor 2022 een tekort. Wij gaan er alles aan doen om voor de raadsvergadering van november 2019 een sluitende meerjarenraming aan te bieden. Ook moeten we rekening houden met de Septembercirculaire welke negatief kan uitpakken voor onze begroting".

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715202409&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/rucphen&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief