Foto: Andreas Helmsdorf - Pixelio

Sluitende begroting voor Gemeente Rucphen, wel gaat afvalstoffenheffing fors omhoog

  Algemeen,Nieuws

RUCPHEN - Wethouder René Lazeroms is er best trots op: de sluitende programmabegroting 2020 en een structureel sluitende meerjarenraming 2021-2023 welke hij middels een lijvig boekwerk officieel presenteerde. "In financieel opzicht staat de Gemeente Rucphen er goed voor", concludeert hij. "Tenzij er heel gekke en onverwachte dingen gebeuren".


Het is een slag om de arm die de wethouder wel moét houden. Al is het alleen maar vanwege de jaarlijkse algemene uitkering van het Gemeentefonds. "Het is een onzekere factor omdat het bedrag iedere keer weer kan verschillen", zo maakt de wethouder duidelijk."Als de uitkering hoger uitvalt, hoeven we minder zaken uit eigen middelen te bekostigen". Hij is dan ook verheugd te kunnen melden dat dit laatste inderdaad het geval is. Op basis van de septembercirculaire zijn de ramingen voor de algemene uitkering positief bijgesteld. Voor 2020 gaat het om een stijging van 80.222,00 euro ten opzichte van de meicirculaire 2019. In 2021 gaat het om een stijging van 383.008,00 euro, in 2022 om een stijging van 559.101,00 euro en in 2023 om een stijging van 506.420,00 euro.

Herbeoordeling

Al heeft de wethouder na enig zoeken ook binnen de eigen organisatie nog extra geld weten te vinden. Een herbeoordeling van ingediende claims én screening van bestaande budgetten, zoals opgevoerd in de Kadernota 2020, leverde ten gunste van het begrotingssaldo bedragen op van respectievelijk 234.834,00 euro (2020), 192.134,00 euro (2021), 124.381,00 euro (2022) en 121.054,00 (2023).

Sociaal Domein

In de nu gepresenteerde begroting zijn de budgetten voor Jeugd en voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de komende jaren verhoogd met bedragen welke variëren van vijf tot zes ton. De verhoging van genoemde budgetten is het resultaat van het door het externe bureau Kurtosis uitgevoerde onderzoek naar de financiële beheersing van het Sociaal Domein. Wethouder René Lazeroms plaatst hierbij wel de kanttekening dat het moeilijk is in te schatten hoe deze kosten zich daadwerkelijk gaan ontwikkelen. Bovendien is niet te voorzien of en in welke mate het Rijk de gemeenten in de toekomst gaat compenseren voor de hogere kosten, al stelt de wethouder dat politieke lobby mogelijk extra middelen kan opleveren.

Reserves

Voor dit Sociaal Domein is de voorbije jaren door de Gemeente Rucphen een flinke reserve in de vorm van 'spaarpotjes' opgebouwd. Een deel hiervan wil het college achter de hand houden voor risico's. Om afschrijvingen op investeringen mee te betalen, stelt het college de gemeenteraad voor om een bedrag van 2.000.000,00 euro vanuit de risicoreserve Sociaal Domein over te hevelen naar de Algemene Reserve, zodat er in de begroting ruimte komt om de extra uitgaven voor Wmo en Jeugd gedeeltelijk te bekostigen. Hiernaast doet het college de raad het voorstel om 2.300.000,00 euro van de Algemene Reserve in te zetten voor het betalen van afschrijvingen op nieuwe investeringen.

Investeringen

Want ook voor de investeringsplannen is het college bereid de portemonnee te trekken. De raad krijgt dan ook het voorstel om 7.889.232,00 euro beschikbaar te stellen om te investeren in wegen, openbaar groen, sportaccommodaties en riolering. De benodigde investeringen voor het binnenzwembad en de scholen in Sint Willebrord worden in 2020 uitgewerkt in aparte raadsvoorstellen.

Afvalstoffenheffing

Duidelijk is wel dat de afvalstoffenheffing flink zal stijgen. Voor zowel het zogenaamde vastrecht als voor de tarieven per lediging moet voor het komende jaar rekening worden gehouden met een verdubbeling van de kosten. Deze stijging wordt, onder andere, veroorzaakt doordat de nieuwe aanbesteding voor het inzamelen van huisvuil veel duurder uitvalt dan het huidige contract. Ook de verbrandingsbelasting van het Rijk wordt verhoogd. Volgens wethouder René Lazeroms kan het niet anders dan dat deze kosten op de schouders van de inwoners van de gemeente Rucphen komen te liggen. "Het zijn externe factoren die we niet in de hand hebben", zegt hij. "We proberen de lastendruk voor burgers zo laag mogelijk te houden, maar ons uitgangspunt is nu eenmaal dat afvalverwerking honderd procent kostendekkend moet zijn". Wel kunnen de inwoners zelf rechtstreeks invloed uitoefenen op de variabele kosten, stelt de wethouder. "Het goed scheiden van afval levert niet alleen een besparing op het aantal ledigingen, ook zorgt het voor een daling van de hoeveelheid restafval en dat betekent weer een daling van de verbrandingsbelasting".

Ozb

'Last but not least' is in de begroting rekening gehouden met een stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb) met 2%, net als vorig jaar. Ook hier gaat de burger dus meer betalen. "Gelukkig stijgt de rioolheffing voor 2020 en de jaren daarna niet", besluit wethouder René Lazeroms.

Raadsvergadering

De begroting wordt behandeld in de raadsvergadering van 13 november 2019.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief