Foto: Will Rombouts

College trots op begroting: ‘Steenbergen vol vertrouwen toekomst in’

STEENBERGEN - Het Steenbergse college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2022 en de drie jaren daarna vastgesteld. In de begroting wordt duidelijk wat de plannen voor de komende vier jaar gaan kosten en of de Gemeente Steenbergen financieel gezond is. De begroting straalt met een positief saldo van 1,2 miljoen euro voor 2022 vertrouwen uit voor de toekomst.


Financieel gaat het goed met Steenbergen. Doordat zij extra geld heeft gekregen van het Rijk (de belangrijkste inkomstenbron voor de Gemeente Steenbergen) staat er voor de komende vier jaar een positief saldo in de begroting. In 2022 een bedrag van ruim 1,2 miljoen en in 2025 bijna 1,5 miljoen. Toch is er ook reden tot zorg, stelt wethouder Koos Krook, portefeuillehouder Financiën. “We merken dat de vraag naar zorg toeneemt en dat de tarieven in de zorg steeds hoger worden. Daar hebben alle gemeenten mee te maken. Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben we voor elk jaar 800.000 euro extra nodig. En of dat voldoende is weten we niet. Alles wat we nu zeker weten, hebben we opgenomen in het huishoudboekje. Wat nog niet zeker is, staat in de begroting als risico omschreven. Onze financiële buffer is echter groot genoeg om de risico’s op te kunnen vangen.”

Lasten

Vorig jaar is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de gemeentelijke belastingen voor de inwoners van de gemeente Steenbergen. Dat heeft voor een groot deel van de inwoners gezorgd voor lagere lasten. “We gaan onze uiterste best doen om de lasten laag te houden,” belooft wethouder Krook. “Het onderzoek hiernaar loopt nog. In december doen we hiervoor voorstellen aan de gemeenteraad.”

Kansen

De begroting straalt volgens het college vertrouwen uit voor de toekomst. Burgemeester en wethouders maken duidelijk dat er de laatste jaren een stevige basis gelegd en dat er voor de gemeente Steenbergen kansen liggen die het college graag wil verzilveren. Wethouder Koos Krook: “We willen graag aan de slag met belangrijke thema’s als economie, recreatie en toerisme, bedrijventerreinen, duurzaamheid en het onderzoeken van mogelijkheden voor de aanleg van randwegen. Ook de nieuwe Omgevingswet komt eraan. In alle kernen liggen kansen en uitdagingen, die we graag samen met de gemeenschap willen aanpakken. Wij willen ruimte geven voor (lokale) initiatieven en inwoners betrekken bij het maken van de plannen. Zo kunnen we echt invulling geven aan de titel van de plannen ‘Vitale kernen, vitale gemeente’.”

Bijzonder jaar
In 2022 viert de gemeente Steenbergen feest. De stad Steenbergen bestaat 750 jaar en de gemeente Steenbergen bestaat 25 jaar. ‘Samen maken we geschiedenis’ is de slogan voor het jubileumjaar. Het wordt een feest voor en door de gemeenschap. Op 20 november 2021 vindt de aftrap plaats met het evenement ‘Verenigd en Vereeuwigd’. Ook staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. In maart 2022 kiezen de inwoners van Steenbergen een nieuwe raad. Daarmee breekt een nieuwe bestuursperiode aan. Wethouder Koos Krook: “Met het raadsprogramma Aan de Slag! van 2019 hebben we een koers uitgezet die we graag willen voortzetten. We hebben hiermee een prima basis gelegd voor de toekomst. We hebben met de stelpost ‘ambities uit de samenleving de mogelijkheden om te investeren’.”

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief