Het onderzoek naar gemeentelijke lasten van Steenbergen bevindt zich in een vergevorderd stadium, zo meldt het Steenbergse college.
Het onderzoek naar gemeentelijke lasten van Steenbergen bevindt zich in een vergevorderd stadium, zo meldt het Steenbergse college. (Foto: Andreas Helmsdorf - Pixelio)

Onderzoeksrapport gemeentelijke lasten Steenbergen krijgt gestalte

  Algemeen,Nieuws

STEENBERGEN - Het onderzoek naar gemeentelijke lasten Steenbergen bevindt zich in een vergevorderd stadium. Dat meldt het Steenbergse college in een recentelijk verzonden mededeling aan de gemeenteraad. Binnenkort verschijnt het rapport.


Het uitgevoerde onderzoek naar de gemeentelijke lasten (OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing) in Steenbergen is geheel in lijn met de toezegging van wethouder Koos Krook (portefeuillehouder Financiën) bij de behandeling van de begroting 2019 op 8 november vorig jaar. Het college meldt dat de fase van dataverzameling en - analyse momenteel ver is afgerond en dat op korte termijn het rapport kan worden verwacht.

Opzet

In de mededeling aan de gemeenteraad gaat het college in op de opzet van het onderzoek. Daarbij geven burgemeesters en wethouders aan welke vragen met het rapport worden beantwoord, om op die manier vooraf de verwachting bij de raad af te stemmen.

Lastendruk

Eerste doelstelling van het onderzoek is volgens het college het geven van een objectief beeld van de hoogte van de lasten in Steenbergen ten opzichte van de regio. Daarbij wordt onder meer de lastendruk de afgelopen tien jaar over de drie afzonderlijke heffingen OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing onder de loep genomen, alsook het totaal. Dit zowel voor eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens. Op die maniermoet de gemeenteraad inzicht krijgen in de stijging van de tarieven over de laatste tien jaar. Hierbij worden ook de rode draad en de meest opvallende punten opgenomen.

Regio

Het onderzoek moet daarnaast duidelijk maken hoe Steenbergen er in de regio voor staat. Hierbij worden de lasten van Steenbergen vergeleken met veertien gemeenten in de regio. Dit gebeurt op basis van gemiddelden die ontleend zijn aan de databank van Coelo, het landelijk wetenschappelijke onderzoeksbureau voor de lokale lasten. Dat beeld wordt geschetst voor verschillende situaties: huiseigenaren, huurders, eenpersoons en meerpersoonshuishoudens. Ook hieruit worden de rode draden naar voren gebracht. Waar loopt Steenbergen in de pas en waar wijkt zij af van de regiogemeenten?

Gedrag

Verder moet het rapport straks antwoord bieden op de vraag wat gemiddelden nou eigenlijk zeggen. Het regionaal vergelijkend onderzoek is gedaan op basis van gemiddelden. Deze zeggen echter nog niets over het feitelijke gedrag van inwoners. Veel gemeenten in de regio hebben gekozen voor differentiatie in de tarieven waarbij het feitelijk gedrag bepalend is voor de uiteindelijke rekening voor de burger, zo stelt het college. Daarom is een verdiepend onderzoek uitgevoerd bij vijf vergelijkbare regiogemeenten waarbij ook is gekeken naar dit gedrag. Denk hierbij aan iemand die werkt aan afvalscheiding en vermindering waterverbruik en iemand die dat niet doet. De verdieping is gemaakt voor de Afvalstoffenheffing en Rioolheffing en voor verschillende gezinssituaties. Ook hier worden de rode draden in kaart gebracht. Vooral dit verdiepend onderzoek geeft inzicht in de werkelijke rekening voor de burger.

Kosten

Een belangrijk deel van het onderzoek richt zich tot slot op de kosten die gemeenten maken voor de afvalstoffen en riolering en hoe worden deze toegerekend. Waar wijkt Steenbergen af en waarom? De Gemeente Steenbergen heeft deze analyse gemaakt door een verdiepend onderzoek uit te voeren bij vijftien andere gemeenten die wat betreft oppervlak en inwonertal vergelijkbaar zijn. Hiervan komen vijf gemeenten uit de regio en tien gemeenten uit de rest van het land.

Vervolg

Het onderzoek naar de gemeentelijke lasten wordt vastgesteld in de collegevergadering van dinsdag 1 oktober 2019. Het onderzoek wordt vervolgens op donderdag 3 oktober 2019 aangeboden aan de gemeenteraad en wordt uitgebreid toegelicht in het technisch beraad bij de begroting 2020 van 3 oktober 2019. Het is verder aan de raad om op basis van het onderzoek eventuele verdere keuzes te maken. De voorstellen voor de tarieven 2020 worden opgenomen in de begroting 2020. Samen met de belastingverordeningen worden deze op 26 september 2019 raad aangeboden aan de gemeenteraad.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief