<p>Op de beoogde bouwlocatie in Klein Zundert zat begin dit jaar nog drankenhandel Jack Roovers.</p>

Op de beoogde bouwlocatie in Klein Zundert zat begin dit jaar nog drankenhandel Jack Roovers.

(Foto: Addo Sprangers)

Omgevingsdialoog lijkt nu al vruchten af te werpen

ZUNDERT - De Zundertse gemeenteraad buigt zich komende maand over de bestemmingsplannen betreffende drie locaties in de gemeente Zundert. Zo moeten er op de plek van de Maalderij in Klein Zundert straks vier rijwoningen en drie appartementen verrijzen. Het dorpshart in Wernhout moet straks in eerste instantie 24 woningen rijker worden via de projecten Tiendpad en Donkvoort. Vooruitlopend op de Omgevingswet (een nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving), welke naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt, zijn belanghebbenden middels de zogeheten omgevingsdialoog reeds nauw betrokken geweest bij de planvorming. Dat lijkt nu reeds zijn vruchten af te werpen. Bij alle plannen bleven na terinzagelegging zienswijzen achterwege.


Op de locatie hoek Tiendpad-Pastoor Bielarsstraat-Dahliastraat in Wernhout bevinden zich momenteel nog een dubbele loods en twee woningen aanwezig. Het voornemen is om de bestaande gebouwen te slopen en twaalf grondgebonden woningen op te richten. De locatie is vervallen en vormt op dit moment een braakliggend gebied in het hart van het dorp. In het plan is een diversiteit aan woningen opgenomen. Zo zijn er vier starterswoningen met een verkoopprijs van twee ton gelegen aan de Pastoor Bielarsstraat, worden er vier tweekappers en één vrijstaande woning gerealiseerd aan het Tiendpad en verrijzen er drie seniorenwoningen aan de Dahliastraat. Deze woningen vallen allen in het middeldure segment. Via het plan Donkvoort moeten er nog eens twaalf woningen aan het woningbestand in Wernhout worden toegevoegd en wel de locatie Wernhoutseweg 139 en 147, nu nog een braakliggend terrein met vervallen bebouwing naast de kerk en aan de rand van de bebouwde kom. Deze locatie maakt overigens deel uit van een grotere locatie, waarbij het andere deel grenzend aan de Oude Lentsebaan en de Wernhoutseweg in een later stadium wordt ontwikkeld. In de eerste fase draait het om de realisatie van negen starterswoningen (rijwoningen) en drie appartementen om hiermee te voldoen aan de actuele woningbehoefte. Zodra de verwerving van de noodzakelijke gronden een feit is, zal ook de tweede fase in ontwikkeling worden gebracht. Uiteindelijk moet het plan Donkvoort (genoemd naar een stroompje dat door dit gebied liep en uitkwam in de Aa en Weerijs) zorgen voor een directe verbinding van de kern van het dorp met de rand.

Maalderij

Het is zoals gezegd eveneens de bedoeling dat er straks wordt gebouwd in Klein Zundert en wel op de locatie Klein Zundertseweg 1 en 1a, waar een voormalige maalderij aanwezig is. Op de locatie zat begin dit jaar nog drankenhandel Jack Roovers. Door de geringe ruimte op het perceel echter kon het bedrijf niet uitbreiden en koos het voor vestiging op een locatie aan de Achtmaalseweg in Zundert. Dit maakt de weg vrij om een nieuwe invulling aan het perceel te geven. Het voornemen nu is om het voorste gedeelte (Klein Zundertseweg 1a) te behouden en het achterste gedeelte (Klein Zundertseweg 1) te saneren en hier vier grondgebonden woningen en drie appartementen te realiseren. Tegenover de locatie Klein Zundertseweg 1 ligt een ruim perceel (naast Klein Zundertseweg 26). Hier moet straks één grondgebonden woning verrijzen.

Omgevingsdialoog

Rond alle plannen heeft een zogeheten omgevingsdialoog plaatsgevonden. De omgevingsdialoog rond het plan Tiendpad in Wernhout, in maart en april van dit jaar, leverde een zestiental reacties op. Deze bleken voornamelijk positief. Sterker nog: van degenen die reageerden maakte niemand bezwaar tegen het plan. Ook de Dorpsraad Wernhout toonde zich positief over de te bouwen woningen, inclusief de starterswoningen. Mede door de ingezette omgevingsdialoog en de open communicatie met omwonenden heeft de terinzagelegging volgens het college geen zienswijzen opgeleverd. Ook de omgevingsdialoog rond het plan Donkvoort, in de maanden april en mei, zorgde voor overwegend positieve reacties, zowel vanuit omwonenden als het kerkbestuur van de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand als de Dorpsraad Wernhout. Ook hier bleven na de terinzagelegging zienswijzen achterwege. Bij het initiatief van de Maalderij in Klein Zundert is gekozen voor het toepassen van een mondelinge omgevingsdialoog. Omwonenden zijn door initiatiefnemer persoonlijk benaderd. Alle omwonenden hebben positief gereageerd op het voorgenomen initiatief en ook hier zijn geen zienswijzen ingebracht. Paul Schouwenaars en de gebroeders De Bakker van het project Tiendpad kijken met tevredenheid terug op de omgevingsdialoog. “Omdat we de mensen goed kennen, vinden we het ook belangrijk om ze mee te nemen in het proces. Zo hebben we allerlei kleine aanpassingen gedaan naar aanleiding van de gesprekken vooraf. Dit was ons eerste project samen met de gemeente. De gemeente heeft niet alleen maar de controleur uitgehangen, zij heeft ons daadwerkelijk geholpen in het verder brengen van het plan.” David Castelijn van de projecten Maalderij en Donkvoort heeft al vaker met dit bijltje gehakt. Ook hij is van mening dat een goede omgevingsdialoog het project uiteindelijk versnelt. “Het is belangrijk om aan de voorkant goed met omwonenden te praten, dan heb je er later alleen maar voordeel van,”stelt hij. “Mensen hebben vaak allerlei vragen en meningen over een project. Vooraf kun je nog dingen met elkaar afstemmen, verderop in het proces kan dat vaak niet meer.”

Beginspraak

Naar verwachting gaat de Omgevingswet vanaf 1 juli 2022 in. Hierin neemt participatie met belanghebbenden een belangrijke plaats in. Wethouder Patrick Kok is daarom blij om te zien dat projectontwikkelaars in Zundert niet alleen bezig zijn met de inspraak, maar ook met beginspraak: “De Omgevingswet betekent een enorme verandering. We zijn nu al druk bezig ons voor te bereiden en te oefenen. Daarom geldt vanaf november dat initiatiefnemers, die bestemmingsplannen willen wijzigen voor hun plannen, op voorhand de omgeving meenemen. Dit kan door bijvoorbeeld een informatie avond te organiseren, een brief te sturen of het gesprek aan te gaan. Op korte termijn verschijnt hierover meer informatie via onze kanalen. Dat de nieuwe manier van werken voor deze projectontwikkelaars al een vanzelfsprekendheid is positief.” 

Op 14 december worden de bestemmingsplannen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De vaststellingsbesluiten worden, samen met de plannen, vervolgens zes weken ter inzage gelegd. De verwachting is dat in de eerste helft van 2022 de werkzaamheden starten.

 
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=internetbode.nl/zundert&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;


NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief