Afbeelding
Foto: Rolf van Koppen

Fracties willen uitleg over plannen uitbreiding glastuinbouw Dinteloord

Door: Addo Sprangers Algemeen

DINTELOORD - Komt het gebied ten zuiden van de Noordlangeweg in Dinteloord toch in aanmerking voor uitbreiding van glastuinbouw? De in mei van dit jaar door de Gemeente Steenbergen gepresenteerde klimaatoptiekaart voor de gemeente doet vermoeden van wel. Voor de fracties van de Volkspartij en de PvdA reden om het college om uitleg te vragen.

“Bij ontwikkeling van het glastuinbouwgebied AFC, thans genaamd Nieuw Prinsenland, is door de raad van de Gemeente Steenbergen besloten dat onder geen voorwaarden glastuinbouw zou worden ontwikkeld ten zuiden van de Noordlangeweg te Dinteloord”, zo schrijft Volkspartij-fractievoorzitter Michel Lambers in een brief aan het college. “De glastuinbouw zou worden ontwikkeld ten noorden van de Noordlangeweg. Ten zuiden van de Noordlangeweg werd ruimte voor waterberging voorzien.” Hij benadrukt dat het college van burgemeester en wethouders bij diverse besprekingen over dit onderwerp met de raad én de bevolking van Dinteloord heeft uitgesproken deze toezegging gestand te doen. “Bestuurlijke afspraken werden hierover op en omstreeks 27 november 2008 gemaakt in de Stuurgroep AFC, waarin vertegenwoordigd de Gemeente Steenbergen, de Provincie Noord Brabant, de Suikerunie, de Gemeenten Halderberge en Moerdijk en de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij,” ligt Michel Lambers toe.

Afspraken

Onder verwijzing naar de digitale klimaatdialoog die de Gemeente Steenbergen op maandag 28 september houdt, zogezegd om argumenten op te halen voor de realisatie van een manifest dat gaat worden gebruikt voor het opstellen van een klimaatsadaptatiestrategie en een uitvoeringsagenda, heeft hij namens de fractie van de Volkspartij een aantal prangende vragen. Zo wil hij van het college weten of er inderdaad afspraken zijn gemaakt waaruit volgt dat ten zuiden van de Noordlangeweg te Dinteloord geen glastuinbouw wordt ontwikkeld. Daarnaast is hij benieuwd of burgemeester en wethouders van plan zijn zich te houden aan deze bestuurlijk gemaakte afspraken welke zijn toegezegd aan de inwoners van Dinteloord. Michel Lambers vraagt verder uitleg over de status van de Klimaatonderlegger Steenbergen als mogelijk beleidsdocument.

Gemeenteraad

Verwijzend naar de klimaatoptiekaart vraagt hij het college in zijn brief bovendien naar de reden van uitbreiding van de glastuinbouw in de laagste delen, gecombineerd met waterberging, zuivering en klimaat landschappelijke inpassing. Daarnaast heeft Michel Lambers de nodige vraagtekens bij de wijze waarop de procedure is verlopen. Zo vraagt hij zich af of niet de democratisch gekozen gemeenteraad de aangewezen partij is om beleid te bepalen, in plaats van dat er een manifest wordt ontwikkeld door niet democratisch gekozen partijen. Ook is hij benieuwd waarom het college de commissie bestuurlijke vernieuwing niet heeft gevraagd over dit onderwerp een beeldvormende vergadering te organiseren. ‘Last but not least’ wil hij van burgemeester en wethouders op welk moment het college voornemens is de raad te betrekken bij de beleidsvoorbereiding.

Documentatie

Namens de PvdA-fractie heeft ook fractievoorzitter Nadir Baali zich met vragen bij het college gemeld. Hij wil onder meer van burgemeester en wethouders weten sinds wanneer het gebied ten zuiden van de Noordlangeweg volgens het college geschikt is voor verdere uitbreiding van glastuinbouw. Daarnaast vraagt hij zich af of de raad hier al eerder van afwist, aangezien eerder genoemde klimaatoptiekaart In oudere documentatie niet is terug te vinden. Nadir Baali stelt voor dit kaartje bij te werken, zodat uitbreiding glastuinbouw ten zuiden van de Noordlangeweg niet langer een mogelijkheid is. Tot slot verwijst hij naar het gemeentelijk rioleringsplan, waaruit valt op te maken dat ernaar wordt gestreefd om de 100 ha glastuinbouw in Dinteloord uit te breiden naar 260 ha. Hij vraagt het college of dit slechts het glastuinbouwgebied AFC betreft of dat hierbij ook alvast het gebied ten zuiden van de Noordlangeweg wordt gerekend.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief