Afbeelding
Foto: Addo Sprangers

Rekenkamercommissie Zundert: 'Meer aandacht voor alcoholgebruik onder jongeren noodzakelijk'

Door: Addo Sprangers Algemeen,Nieuws

ZUNDERT - De aanpak van alcoholgebruik onder Zundertse jongeren is voor Gemeente Zundert en lokale samenleving lange tijd geen prioriteit geweest. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Zundert na haar onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik en -beleid onder jongeren.  Als de gemeente streeft naar een matigingsbeleid van deze middelen onder jongeren, dan zal onder meer fors moeten worden ingezet op handhaving.

Werpt het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de Gemeente Zundert zijn vruchten af? Dat was de hamvraag van het onderzoek dat de Rekenkamercommissie Zundert in maart van dit jaar startte naar de doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid. Het resultaat is het rapport 'Doorzakken of doorpakken?' waarin de Rekenkamercommissie haar bevindingen op schrift stelde.

Geen prioriteit

Hierin wordt duidelijk dat de aanpak van alcohol- en drugsgebruik in voorgaande jaren geen inhoudelijke beleidsprioriteit heeft gekend. Dit komt volgens de Rekenkamercommissie ook naar voren in het ontbreken van een coördinerende rol en regiefunctie en het ontbreken van een structurele aanwezigheid van ambtelijke aandacht voor dit thema. Uit het onderzoek blijkt verder onder meer dat de doelen die de Gemeente Zundert de afgelopen jaren heeft gesteld niet meetbaar waren. Daarnaast is er geen verslaglegging gevonden waarin de resultaten worden vermeld. Er zijn bovendien geen actuele en relevante kwantitatieve gegevens die zicht geven op de omvang van het gebruik in de gemeente Zundert beschikbaar, zo stelt de Rekenkamercommissie.

Verschillen

Om dat laatste in kaart te brengen heeft de Rekenkamercommissie naast de documentenonderzoeken ook professionals, ouders en jongeren zelf bevraagd over het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. In zowel gebruik als houding bestaan ten opzichte van beide genotsmiddelen grote verschillen, zo concludeert de Rekenkamercommissie. Zo wordt alcoholgebruik onder jongeren wordt door veel ouders getolereerd en in veel gevallen - tijdens bijvoorbeeld 'chillavonden' - ook gefaciliteerd waarbij ouders de schadelijke effecten van alcohol bij (hun) kinderen onderschatten en zelfs nuanceren.

Bezorgd

Alcohol is zogezegd meer 'verweven' in de opvoeding door ouders en in de 'cultuur' van de dorpskernen, terwijl drugs redelijk onbekend zijn. Op het gebruik van drugs wordt sterk afwijzend gereageerd en voor een deel rust op dit gebruik ook een taboe. Ouders zien in drugsgebruik een veel groter probleem voor de gezondheid van jongeren dan in een paar biertjes in het weekend. Drugsgebruik wordt door ouders dan ook afgewezen. Men is redelijk onbekend met het gebruik en de effecten van drugs. Ouders zijn meer bezorgd over de impact die drugsgebruik zou kunnen hebben op hun kinderen. Wel geven ouders over het algemeen wel aan dat het voor hen moeilijk zichtbaar en controleerbaar is of hun zoon of dochter drugs heeft gebruikt. Daarbij gaat het niet zozeer om marihuanagebruik (het 'blowen'), maar veelal om het gebruik van onbekende 'pillen'.

Verbeterpunten

Als het gaat om de aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, valt er voor de Gemeente Zundert nog wel wat te verbeteren, vindt de Rekenkamercommissie. Niet alleen moet hiertoe naar het oordeel van de commissie een versterking van de gemeentelijke organisatie plaatsvinden, ook zal de Gemeente Zundert meer moeten inzetten op samenhang in preventie en voorlichting (zeker ook waar het de schadelijke gevolgen van alcohol betreft), een versterking van toezicht en het vergroten van de mogelijkheden van monitoring en evaluatie.

Bevestiging

 In een eerste reactie geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat het rapport het beeld wat zij zelf heeft met betrekking tot het onderwerp bevestigt. Verder geeft het college aan dat aandacht voor het alcohol- en drugsgebruik onder Zundertse jongeren een speerpunt is in het nieuwe jeugdbeleid.

Rapport

Het rapport 'Doorzakken of doorpakken?'staat geagendeerd voor de Rondevergadering van de Zundertse gemeenteraad op 9 oktober en de gemeenteraadsvergadering op 22 oktober. De Rekenkamercommissie Zundert richt zich op het verbeteren van het beleid en het bestuur van de gemeente Zundert en doet daarvoor onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en bestuur. Het rapport is te vinden via www.gemeenteraadzundert.nlBlijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief