Afbeelding
Foto: provincie Zeeland

Provincie investeert in erfgoed, mobiliteit, wonen, milieu, sport en leefbaarheid

Door: Redactie Algemeen

MIDDELBURG - De Provincie Zeeland investeert de komende jaren onder meer in erfgoed, mobiliteit, leefbaarheid, milieu en in de verdere ontwikkeling van het North Sea Port-district. Dat staat in de voorjaarsnota die Gedeputeerde Staten donderdag 18 april naar Provinciale Staten stuurden.

In 2023 is de Regiodeal North Sea Port-district met het Rijk gesloten. Deze regiodeal omvat een totaalpakket van investeringen in gezondheid, natuur, aantrekkelijke binnensteden en dorpskernen, innovatie , cultuur en openbaar vervoer in dat gebied. Het Rijk heeft daarvoor € 30 miljoen voor de jaren 2023-2027 beschikbaar gesteld. De regio heeft de ambitie in diezelfde periode in totaal maximaal € 50 miljoen bij te dragen, waarvan zo’n € 20 miljoen van de Provincie komt. In de najaarsnota 2023 werd al bijna € 2 miljoen uitgetrokken, nu maakt het dagelijks provinciebestuur daar aanvullend nog eens ruim € 2,4 miljoen voor vrij, onder meer onder meer voor de doorontwikkeling van de kenniswerf als een ontwikkel-, test- en demo-omgeving, voor een aanjaagfonds voor cultuurinnovatie en voor planvorming en programmering van culturele broedplaatsen

Erfgoed

In het coalitieakkoord spraken de partijen al af extra geld vrij te maken voor het behoud van Zeeuws erfgoed. In de najaarsnota kwam daar zodoende € 2 miljoen voor beschikbaar. Dat wordt de komende jaren (van 2025 tot en met 2027) doorgetrokken met jaarlijks opnieuw € 2 miljoen – onder meer om eigenaren van erfgoed te helpen hun erfgoed zelf in stand te houden en voor de uitbreiding van de bestaande subsidieregeling voor restauratie van rijksmonumenten.

Vast en flexibel vervoer

De gemeenten en Provincie werken samen aan de overgang van openbaar vervoer naar een systeem met vast én flexibel vervoer. Dit werpt zijn schaduw vooruit. Voor de jaren 2025 en 2026 worden met Connexxion afspraken gemaakt over de verlenging van de huidige concessie , terwijl tegelijk het nieuwe systeem wordt opgezet. Dat vraagt meer budget: oorspronkelijk was het plan immers om het nieuwe systeem in zijn geheel op één moment in te voeren, terwijl oud en nieuw nu tijdelijk naast elkaar bestaan. Voor die ‘ingroei’ wordt de komende jaren € 1,9 miljoen uitgetrokken.

Natuur en landbouw

In het uitvoeringsprogramma Landelijk gebied ligt de focus op het indienen van het Programma Natuur 2e fase en de maatregelenpakketten binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Deze beide rijksprogramma’s zijn van grote betekenis voor de Zeeuwse opgaven in het landelijk gebied en de Zeeuwse Natura 2000-gebieden. Als de ingediende maatregelen gehonoreerd worden betekent dat een impuls van vele miljoenen in de ontwikkeling van het Zeeuwse platteland en de natuur. Om daar op een goede manier uitvoering aan te geven is de Provincie 2 april jongstleden gestart met het programmabureau uitvoering landelijk gebied. Een belangrijk element in het Gebiedsprogramma is de beschikbaarheid van zoetwater. Dat kan door het vasthouden van zoetwater zijn of door de aanvoer ervan.

Wonen

De Provincie blijft zich inzetten voor een toekomstbestendige woningvoorraad. Dit gebeurt door het stimuleren van verbeteringen in de bestaande woningvoorraad en de versnelling van de gewenste nieuwbouw. In totaal stelt de Provincie hier in de periode 2025-2027 € 3 miljoen per jaar voor beschikbaar. Deze benut de Provincie voor de Gebiedsgerichte aanpak wonen en de Regeling Hergebruik Leegstaande Panden.

Wegen

Wegen en andere infrastructuur vragen de komende jaren de nodige aandacht en daarmee de nodige (miljoenen)investeringen, zowel voor instandhouding, verbetering als renovatie. In deze voorjaarsnota wordt onder meer € 2 miljoen uitgetrokken voor de voorbereiding op de aanpassing van de Deltaweg (N256) en worden plannen voor de ondersteuning van de binnenvaart voor de komende jaren jaar begroot op bijna € 1 miljoen.

Regionale Uitvoeringsdienst

De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) zet zich namens de Zeeuwse gemeenten en de Provincie in voor een veilig en schoon Zeeland. Er zijn landelijke normen opgesteld waaraan milieudiensten moeten voldoen. Die hebben onder meer betrekking op het werken volgens bepaalde kwaliteitscriteria, innovatie en de beschikbaarheid van een financiële buffer. De RUD heeft een plan van aanpak opgesteld om aan genoemde normen te voldoen. Daarvoor heeft het de komende jaren veel geld nodig. Voor de Provincie betekent dat er de komende jaren bedragen oplopend tot bijna € 2,7 miljoen per jaar nodig zijn.

Sport Zeeland

Hoe kunnen meer Zeeuwen gaan sporten en hoe zou Sport Zeeland daarbij kunnen helpen? Dat was de strekking van een motie die bij de behandeling van de Najaarsnota 2023 werd aangenomen in Provinciale Staten . Om Sport Zeeland structureel te versterken, trekt het college de komende jaren € 125.000 per jaar extra uit.

Leefbaarheid

Buiten haar kerntaken om kan de Provincie ook meerwaarde hebben op sociale vraagstukken. Daarover voert de Provincie het gesprek met gemeenten en andere partners. De uitkomsten daarvan komen terecht in een sociale agenda. Een van de elementen op die agenda is een leefbaarheidsfonds, bedoel voor maatregelen op het gebied van zorg, sociale samenhang, eenzaamheids- en armoedebestrijding, gezondheid en participatie. Hiervoor is in 2024 € 500.000 beschikbaar.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief