Kade-Fabrieksdijk: Deze levensgevaarlijke kruising wordt op korte termijn aangepakt
Kade-Fabrieksdijk: Deze levensgevaarlijke kruising wordt op korte termijn aangepakt Foto: Christel Schiphorst

Geen eensgezindheid over GVVP Steenbergen

Door: Christel Schiphorst Algemeen

STEENBERGEN - Dat het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2021-2030 een heet hangijzer is, bleek wel uit de avondvullende bespreking van het opgeleverde plan, tijdens de oordeelvormende vergadering van woensdag 13 januari jl. De discussies duurden bijna vier uur, maar zijn na deze avond nog niet klaar.

Waarom de verkeersveiligheid vele inwoners van de gemeente slapeloze nachten bezorgt, bleek uit de doortimmerde pleidooien van maar liefst vier insprekers aan het begin van de avond. Allen hadden de moeite genomen om het lijvige plan te bestuderen en om hun ervaringen (met traverse N257) en hun eigen onderzoek te delen. Dit was het startschot voor de kritische behandeling van het plan.

Patstelling randweg

In het GVVP staat dat de aanleg van een westelijke randweg rond de kern Steenbergen op dit moment geen realistische mogelijkheid is. Deze conclusie wordt ondersteund door het college. Het zou geen oplossing bieden voor de knelpunten die ervaren worden. De meerderheid van de politieke partijen is het hier echter niet mee eens en wil grote prioriteit geven aan de randweg met helder inzicht in tracé, kosten en baten en tijdsplan. Alleen Gewoon Lokaal! steunde de conclusie van het college.

Al in 2016 was de motie van D66 unaniem aangenomen voor een onderzoek ‘hoe te komen tot realisering van een rondweg vanaf rotonde A4 bij Reinierpolder naar de Franseweg, met kosten en tijdspad’. In 2018 werd door het toenmalige college voorgesteld dat dit onderwerp meegenomen zou worden in een GVVP. Ad Theuns was echter zichtbaar teleurgesteld in het advies van Bureau Kragten, die een randweg als oplossing voor de grote verkeersoverlast van met name landbouw- en (sluip)vrachtverkeer zou zijn van de hand wuifde. Theuns stelde het college met klem voor om ‘te rade gaat bij omliggende gemeenten, zoals Oudenbosch en Zevenbergen, die al enige jaren een rondweg hebben, om naar hun ervaringen te vragen en deze mee te nemen voor Steenbergen´.

´Aan de knoppen draaien´

De raadsleden konden zich niet vinden in de prioriteitenstelling, keuzes, tijdspad en cijfermatige onderbouwing van het gepresenteerde GVVP. VVD vond de planning van de verschillende maatregelen onverteerbaar, omdat prangende maatregelen, zoals de randweg en het realiseren van een (tijdelijke) omleiding voor landbouwverkeer, op de lange baan worden geschoven. Tevens worden er, volgens Kees Gommeren, ‘teveel extra studies voorgesteld en te weinig uitvoeringsplannen beschreven. En het grof geschatte budget (-20% tot +50%) biedt veel te veel ruimte voor ernstige overschrijdingen’. CDA en PvdA benoemen het gebrek aan strategische visie, aangezien er niet wordt geanticipeerd op toekomstige woningbouw en uitbreiding van bedrijvigheid en dientengevolge een verkeersgroei. Veiliger fietsroutes voor schoolgaande jeugd vanuit de verschillende kernen, zoals van Nieuw Vossemeer naar Bergen op Zoom, ziet CDA ook als een prioriteit, hetgeen bijval vond bij alle partijen.

En terwijl de meeste volksvertegenwoordigers spraken over de planning, ‘kleinschalige verkeersaanpassingen doen’ en een beetje ‘aan de knoppen draaien’, ging de Volkspartij zelfs zover om de kwaliteit van het GVVP, met een prijskaartje van 365.000 euro, als ondermaats te betitelen.

GVVP toch geen Heilige Graal

Ed Hobo gaf aan dat de verwachtingen hooggespannen waren, omdat het GVVP ondertussen ‘de status van Heilige Graal had gekregen’, waarin concrete oplossingen zouden worden aangereikt voor alle knelpunten. Hij gaf een pluim voor de intensieve burgerparticipatie, maar bekritiseerde het gebrek aan strategische visie, samenhang, actuele tellingen en correcte cijfermatige onderbouwing en toekomstmodellen. De wethouder houdt echter vast aan cijfers uit een onderzoek uit 2017 en staat niet open voor recente tellingen van werkgroep N257. PvdA-leider Baali onderstreepte dat er met de juiste cijfers gewerkt moet worden, met veiligheid als belangrijkste criterium, en dat er nog dit jaar een onderbouwd besluit moet worden genomen over de randweg.

Discussie over details

Voorzitter Remery deed zijn best om de uitgebreide discussie in goede banen te leiden. Soms leek deze echter op een interactieve workshop voor het spuien van minuscule details over verkeersborden en paaltjes. De grote betrokkenheid bij het onderwerp verleidde raadsleden tot detaildiscussies en niet tot het kijken naar het grotere geheel en daarbij oplossingen over te laten aan deskundigen. 

Op 28 januari wordt het GVVP behandeld in de besluitvormende vergadering. Voor meer informatie over het GVVP: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2021/13-januari/19:30Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief