Ds. J. Lohuis is predikant bij de Hervormde Gemeenschap Scherpenisse
Ds. J. Lohuis is predikant bij de Hervormde Gemeenschap Scherpenisse (Foto: )

Ds. J. Lohuis reageert op commotie rondom Nashville-verklaring

THOLEN - Op social media wordt veelal negatief gereageerd op de Nashville-verklaring. Ds. J. Lohuis, predikant van de Hervormde Gemeente Scherpenisse, is door de redactie van de Thoolse Bode bereid gevonden om, als voorstander van de verklaring, te reageren op de commotie die ontstaan is rondom de verklaring. De Thoolse Bode wil, door hoor- en wederhoor toe te passen, lezers de mogelijkheid bieden om op een objectieve manier te beoordelen hoe zij tegenover deze verklaring staan. "Op grond van deze integriteit wil ik graag mijn motivatie en Bijbelse visie uiteenzetten."


Waarom heeft u de Nashville-verklaring ondertekend?
Ik heb de Nashville-verklaring ondertekend omdat ik mij kan vinden in de visie die daarin uiteengezet is op het Bijbelse huwelijk. Het stuk is een positieve uiteenzetting van het huwelijk zoals het door God bedoeld is.

Waarom vond u het belangrijk om dit op papier vast te leggen?
Het is de roeping van de kerk om in deze wereld getuige te zijn. Wij getuigen van de Bijbelse boodschap, omdat wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Ik, en anderen met mij, maak mij zorgen over tal van ethische onderwerpen, waaronder nu dus de waardering van het Bijbelse huwelijk. De Bijbel is in onze samenleving niet meer de norm waarnaar geleefd wordt. Dat signaal wil ik graag afgeven naar de samenleving. Niemand kan er onderuit dat de gebrokenheid van huwelijken voor veel verdriet heeft gezorgd. Kinderen zijn daar vaak de dupe van.

Wat vindt u van de commotie die in het land is ontstaan omtrent de verklaring?
Die commotie had ik al veel eerder verwacht. Toen het christendom ontstond in de 1e eeuw na Christus, werd het niet positief door de toenmalige maatschappij ontvangen. Er was vervolging en christenen waren vaak het mikpunt van alles. Er is een boek verschenen met de titel: Zij hebben lief, maar worden vervolgd. De Bijbelse boodschap staak haaks op het denken van de mens. Dat geldt net zo goed voor mij. Daarom leert de Bijbel mij dat ik bekering nodig heb. Christenen behoren hun medemensen lief te hebben. Ik geef toe dat daar best verbeterpunten zijn te noemen. Maar ik stel ook dat liefde betekent dat wij niemand de Bijbelse boodschap mogen onthouden. Het is inherent aan die boodschap dat er weerstand komt. Van 1998-2005 was ik ook predikant van Scherpenisse, toen heb ik meerdere malen hierop gewezen. Ik ben ervan overtuigd dat de verdraagzaamheid richting het Bijbels en getuigend christendom in ons land steeds minder wordt. Maar zo is het ook gegaan met onze Zaligmaker Jezus Christus, Die ons heeft liefgehad. Die liefde tot ons kostte Hem het leven. Misschien is de tijd aangebroken dat wij geroepen worden om te leren lijden vanwege dit getuigenis.

De verklaring wordt door sommigen omschreven als anti-homopamflet. Bent u het daarmee eens?
Daar ben ik het niet mee eens. De verklaring is niet anti-homo, maar pro-huwelijk. De verklaring heeft het over reinheid buiten het huwelijk en trouw binnen het huwelijk. Je moet wel moedwillig ontkennen dat de losse seksuele moraal in ons land niet veel goeds heeft gebracht. Onreinheid binnen een heteroseksuele relatie wordt net zo goed afgewezen. De verklaring bevestigt dat wij allen geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten. Iedereen is welkom bij Jezus Christus. En om die boodschap gaat het mij ten diepste. Ik ben niet beter dan wie ook en een ander is niet slechter dan ik. Wij hebben allen de genade van de Heere Jezus nodig om voor een heilig God te kunnen bestaan. Wie kan dan nog volhouden dat de verklaring anti-homo is? Wij moeten een stuk altijd in zijn geheel beoordelen en zoeken naar de juiste interpretatie.

Begrijpt u dat de homoseksuele gemeenschap zich aangevallen voelt door deze verklaring?
Een andere vraag is of wij elkaar nog willen begrijpen? Willen wij nog naar elkaar luisteren? Of moeten christenen sowieso hun mond dicht houden? En wat wordt er bedoeld met de homoseksuele gemeenschap? Ik weet van voorbeelden van homoseksueel geaarde mensen die zich ook niet thuis voelen bij het profileren van het homo-zijn zoals dat tegenwoordig gebeurt. Evenwel probeer ik me in te denken dat er mensen zijn die echt niet weten van onze achtergrond en dat daarom de Nashville-verklaring heftig kan overkomen. Maar ik heb net zo goed de indruk dat er direct bovenop gesprongen wordt en er commotie gemaakt wordt. Heeft het Bijbels getrouw christendom in zijn geschiedenis aanleiding gegeven om mensen te veroordelen en uit te sluiten? Heeft het Bijbels getrouw christendom taal geuit naar groepen mensen, waardoor zij zich bedreigd zijn gaan voelen? Nogmaals het christendom valt niemand aan, maar wil en moet wel getuigen.

Zijn er homoseksuelen binnen uw gemeenschap? en zo ja, hoe gaat u daarmee om?
Overal komen mensen met homoseksuele gevoelens voor, dus ook op ons dorp. Onze gemeente is echter te klein om daar concrete uitspraken over te doen. Ik zou daarmee mensen kunnen beschadigen of een stuk pastoraal vertrouwen mee kunnen verliezen. En dat wil ik niet. Persoonlijk ga ik op een positieve manier met verschillende mensen om die homoseksueel geaard zijn. Zij zijn voor mij niet minder. Ik heb geen reden om op grond van iemands geaardheid afstand te nemen. Ik ken mensen die soms door diepe crises heengaan en die ik niet afstoot. Integendeel, ik wil en probeer er voor hen te zijn. Er zijn goede banden.

Online circuleert een filmpje met Ds. P. den Ouden. Hij geeft in een interview aan dat hij homoseksualiteit niet als ziekte ziet, maar als een stukje gebrokenheid bij de mens. Deelt u deze mening?
Ja, die mening deel ik van harte. Er is zoveel gebrokenheid. Niet alleen op dit punt. Als predikant en als mens maak ik helaas veel mee. Ik lijd onder die gebrokenheid. Ik probeer er naast te gaan staan. Ik weet zelf af van gebrokenheid. Ik weet ook zelf af van schuld en zonde tegenover God. Ik weet dat mijn gebrokenheid schuld voor God is. Ik weet ook dat er bij God vergeving is. Ik weet ook dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Dan zal alle gebrokenheid voorbij zijn. Het verlangen daarnaar kan alleen gebaseerd zijn op het feit als onze gebroken relatie met God weer hersteld is. Daarvoor is in de eerste plaats Jezus Christus naar deze aarde gekomen. En elke lezer van dit artikel wil ik van harte erop wijzen dat als onze relatie met God in orde is, ook al het andere eenmaal helemaal goed zal komen. Daarom: Geloof in de Heere Jezus en u zult zalig worden.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief